Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CÁC SẢN PHẨM THÉP HÌNH , THÉP TẤM

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CÁC SẢN PHẨM THÉP HÌNH , THÉP TẤM


Tổng sản lượng sản phẩm & bán thành phẩm thép nhập  khẩu (NK) vào Việt Nam từ ngày 1/1/2015 đến 28/2/15 đạt hơn 1,84 triệu tấn, với kim ngạch NK đạt hơn tỷ USD.

So với cùng kỳ năm 2014, NK sản phẩm & bán thành  phẩm thép tăng 34,5% về sản lượng và tăng 18% về  giá trị nhập khầu.

Tham khảo các thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam ờ trang sau.

thép tấm, thép hình, thép hình chữ u, thép hình chữ i, thép hình chữ v
Tổng lượng sản phẩm & bán thành phẩm thép xuất khẩu của Việt Nam gồm thép tấmthép hình,thép hình chữ uthép hình chữ ithép hình chữ v từ  2 tháng đầu năm 2015 đạt hơn 360.943 tấn, với kim ngạch XK đạt hơn 282 triệu USD.
So với cùng kỳ năm 2014, XK sản phẩm & bán thành phẩm thép giảm 5,8% về sản lượng và giảm 3,8% về giá trị nhập khẩu.